បង្កើតទំព័រគ្រប់គ្រងព័ត៌មានជាមួយ PHP &MySQL

សូមមើលពីរបៀបនៃការអនុវត្តន៌តាមជំហាននីមួយៗតាមគោលបំណងដូចខាងក្រោម ៖

– អ្នកត្រូវបង្កើតទំព័រ ឬPage មួយសម្រាប់បង្កើតនិងភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ដោយដាក់ឈ្មោះថា createdataase.php ។

– បង្កើត File ទីពីរនេះសម្រាប់បញ្ចូលនិងលុបទិន្នន័យចេញពី Database មានឈ្មោះថា upload.php ។

– បង្កើត File សម្រាប់កែប្រែទិន្នន័យនៅលើទំព័របឬ Page មានឈ្មោះថា update.php​ ។

– បង្កើត Directory ឬ Folder មួយសម្រាប់រក្សារូបភាពពេលអ្នក Upload ចូលឈ្មោះថា Picture ។

-ដាក់ File និង Folder ដែលបានបង្កើតខាងលើនៅទីតាំងតែមួយ។

១. ភ្ជាប់ទៅកាន់និងបង្កើត Database បើក File មានឈ្មោះថា createdatabase.php ដែលអ្នកបានបង្កើត ខាងលើរួចបំពេញជាមួយកូដភាសា php ។

<? php

$con = mysql_connect (“localhost”,”root”,”123”)

or die (“Connection failure <br/>”. Mysql_error () ) ;

mysql_query (“CREATE DATABASE DATA”)

or die (“creating database fails…<br/>”. Mysql_error () );

mysql_close ($con);

?>

–          mysql_connection() : ជា function ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Server រស់អ្នកដែល “localhost” ជា ឈ្មោះរបស់ domain រីឯ “root” ជា user account និង “123” ជា password ។

–          mysql_error() : ប្រើសម្រាប់ពិនិត្យមើល error កើតឡើងបន្តាប់មកវាបោះ  error នៅលើ page ។

–          mysql_query() : ប្រើសម្រាប់អនុវត្ត (execute) ទៅលើ  Database។ ឧទាហរណ៍ថា អ្នកចង់បង្កើត ឈ្មោះ Database មានឈ្មោះថា Data ដូច connection ខាងលើ យើងប្រើ mysql_query( “CREATE DATABASE Data” ) ។ បន្ទាប់មកអ្នក upload file នេះទៅកាន់ Server ។ បន្តមក អ្នកចាប់ផ្តើមដំ ណើរការ page អ្នកនឹងទទួលបានឈ្មោះ Database របស់អ្នក។

២. បង្កើត Table នៅក្នុង Database ខាងលើ

– បង្កើត table ឈ្មោះថា student សម្រាប់រក្សាទិន្និន័យរបស់សិស្សដែលមានទម្រង់ដូចតារាងខាង ក្រោម។

st_id

img_file

st_desc

–          ដើម្បីបង្កើតតារាង ឬ table យើងត្រូវប្រើរូបមន្ត និង function key :

mysql_query( “CREATE TABLE Students() ”);

–          ​​បើក File Upload.php ដើម្បីសរសេរកូដដូចខាងក្រោម ៖

< ? php

mysql_connect (“localhost”, “root”, “123”);

\\ភ្ជាប់ Database (Data) ។

mysql_select_db (“Data”);

\\បង្កើត table (students) ។

Mysql_query (“CREATE TABLE students (st_id integer (10) default NULL auto_increment primary key, img_file longblob, st_desc text)”);

?>

–          mysql_select_db() : ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database អ្នកបានបង្កើតនៅចំនុចទី១។

–          សូម upload file upload.php ទៅក្នុង Server បន្ទាប់មកដំណើរការហើយអ្នកនឹងទទួលបាន table មានឈ្មោះថា students មាន៣ fields​ សម្រាប់រក្សាទិន្នន័យជាព័ត៌មាន និងសម្រាប់រូបភាពផង ដែរ។

៣. បញ្ចូលទិន្នន័យរក្សាទុកក្នុង Database

– នៅចំនុចនេះ អ្នកនឹងធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យចូល table ‘students’​ដែលអ្នកបានបង្កើតខាងលើ ដោយ អ្នកត្រូវសរសេរកូដនៅក្នុង  Page ‘upload.php’

<html>

\\ប្រើ javascript ជំនួយក្នុងការលុបទិន្នន័យដោយប្រើ function ។

<script language=”javascript”>

Function delete_(){

Document.myform.cmdelete.click()

}

</script>

<?php

mysql_connect (“localhost”, “root”, “123” );

mysql_select_db( “Data”);

\\ បង្កើតតារាង ឬTable ( students)។

If( isset($_POST[‘cmdupload’])==”Upload”){

mysql_query( “CREATE TABLE students (st_id integer (10)default NULL auto_increment primary key, img_file longblob,st_desc text) ” );

\\បញ្ចុល File រូបភាពចូល Folder (Picture)។

$uploaddir=’pictures/’;

$uploadfile=$uploaddir. $_FILE[‘userfile’][‘name’];

If (move_upload_file($_FILES[‘userfile’][‘tmp_name’]),$uploadfile)){

\\បញ្ចូល Text ទៅក្នុង Table (student) ។

mysql_query(“insert into students(img_file,st_dect)values(“.””.$_FILES[‘userfile’][‘name’].”‘,'”.$_POST[‘st_desc’].””.”)”);

}

}

\\លុប Text ចេញពី Table &File ឬុរូបភាពចេញពី Folder (Picture)

if( isset($_POST[‘cmddelete’])==”Delete”){

if(mysql_query(“delete from students where st_id=”.””.$_POST[‘st_id’].”‘”)){

if(File_Exists(“pictures/”.$_POST[‘img_name’])){

​​​            unlink(“picture/”.$_POST[‘img_name’]);}

}

}

?>

<form enctype=”multipart/form-data” method=”post” name=”myform”

<?

\\select ទិន្នន័យចេញពី table

$rsimg=mysql_query(“select * from students”);

if($rowing=mysql_fetch_array($rsimg)){

while($rowimg=mysql_fetch_array($rsimg)){

?>

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>

\\បង្ហាញទិន្នន័យចេញពី rows ដែលចង់បង្ហាញដើម្បីបោះតម្លៃសម្រាប់ Text និង  file រូបភាព ភ្ជាប់ទៅកាន់ page update.php។

<tr>

<td><img src=”pictures/<? =$rowimg[‘img_file’]?>” width=”120″ height=”150″ /> &nbsp;&diams; <?=$rowimg[‘st_desc’]?><a href=”update.php ?st_id=<?=$rowimg[‘st_id’]?>&image=<?=$rowimg[‘img_file’];?>”target=”_blank”>Edit</a>&nbsp;||&nbsp;

\\លុបទិន្នន័យចេញពី record នីមួយៗ។

<a href=”javascript:dele_file()” onmouseover=”document.myform.st_id.value='<?=$rowmimg[‘st_id’]?>’,document.myform.img_name.value='<?=$rowimg[‘img_file’]?>”‘>delete</a></td></tr>

</table>

<?

\\បិទ loopខាងលើ។

}

}

?>

<!–ទម្រង់ page HTML–>

<input type=”file” name=”userfile” size=”35″><br>

<textarea rows=”7″ cols=”50″ name=”st_desx”></textarea>

<input type=submit value=”Upload” name=cmdupload>

<input type=”submit name=”cmddelete” value=”delete” style=”width:1px;height:1px;visibility:hidden”>

<input type=hidden name=”st_id”>

<input type=hidden name=”img_name”>

</form>

</html>

 

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: